Términos del servicio

Algemene Voorwaarden van 365 Optics

 

Scrol naar beneden voor versie algemene voorwaarden voor bedrijven, instellingen en overheid.

Versie voor algemene voorwaarden consumenten

365 Optics conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden van Stichting WebwinkelKeur. Kijk voor meer informatie op: https://www.webwinkelkeur.nl/

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Van Dyke International, 365 Optics

Burgemeester Catshoeklaan 10

4681RJ, Nieuw-Vossemeer

Telefoonnummer: +31 (0) 644 880 888

E-mailadres: info@365optics.com

KvK-nummer: 68062052

Btw-identificatienummer: NL 8572.85.671.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Algemene Voorwaarden 365 Optics

Versie voor bedrijven, instellingen en overheid

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes
Artikel 3 – Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Levering, transport en risico
Artikel 6 – Betaling en bankgegevens
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Gebreken, klachttermijnen en garantie
Artikel 9 – Ontbinding
Artikel 10 – Privacy
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onderAfnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde een consument, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die Overeenkomst wil en/of heeft tussen 365 Optics, al dan niet Schriftelijk of mondeling.
  Dag : kalenderdag;
  365 Optics : de vennootschap onder firma 365 Optics gevestigd aan de Burg. Catshoeklaan 10, 4681RJ te Nieuw-Vossemeer, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 8572.85.671.B01
  en Kamer van Koophandel Rotterdam 68062052;
  Overeenkomst : iedere Overeenkomst strekkende tot de levering van Producten en/of diensten door 365 Optics aan Afnemer.
  Aanbod: elk door 365 Optics aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een Overeenkomst.
  Producten : ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde Producten.
  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
  Algemene voorwaarden : de onderhavige door 365 Optics gehanteerde algemene voorwaarden.
  Zakelijk account: dit is een account dat namens Afnemer wordt aangemaakt en waarop Afnemer kan inloggen met een verkregen inlogcode en kan inzien welke bestellingen er zijn geplaatst, geleverd en alle andere mutaties die betrekking hebben op het Zakelijk account.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen 365 Optics en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en Overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. 365 Optics en Afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 8. Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 365 Optics wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van 365 Optics ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes

 1. Ieder Aanbod/offerte van 365 Optics op de websites, in mailingen en telefonisch, is vrijblijvend en kan door 365 Optics altijd worden herroepen.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden 365 Optics niet.
 3. Ieder Aanbod/offerte kan door 365 Optics binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding Schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

Artikel 3 – Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst  

 1. Indien de Afnemer een opdracht/bestelling plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat 365 Optics deze per e-mail aanvaardt.
 2. Bestellingen kunnen op de websites van 365 Optics, per fax, per e-mail of telefonisch worden geplaatst.
 3. 365 Optics behoudt zich het recht om in geval van bestellingen boven een maximaal uit te leveren totaalgewicht een toeslag te rekenen.
 4. Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling, zie artikel 6.18.
 5. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald product om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal 365 Optics in overleg met de Afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 6. 365 Optics heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, het geen de Afnemer door 365 Optics zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

Artikel 4 – Prijzen    

 1. De prijzen op de websites van Ondernemer zijn in euro en betreffen actuele prijzen. Alle prijzen van 365 Optics zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten
 2. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW* en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
 3. 365 Optics kan niet aan de door haar vermelde prijzen worden gehouden op het moment dat 365 Optics aangeeft dat de offerte dan wel een onderdeel van de offerte een kennelijke vergissing, druk – of zetfout, misslag of verschrijving bevat, tenzij dat Afnemer bewijst dat het naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen onredelijk is om 365 Optics niet aan de Offerte te houden.
 4. 365 Optics is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 5. 365 Optics is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 6. Prijswijzigingen zoals omschreven in dit artikel, waartoe 365 Optics te allen tijden gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de Afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen eerder door 365 Optics vermelde prijzen.

Artikel 5 – Levering, transport en risico   

 1. 365 Optics bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de Afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het door Afnemer opgegeven afhaalpunt of straatadres afgeleverd.
 2. Het bestelde product is voor risico van de Afnemer van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op Afnemer.
 3. 365 Optics tracht de bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk op de derde werkdag na orderdatum af te leveren. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan brengt 365 Optics de Afnemer hiervan tijdig op de hoogte.
 4. Alle door 365 Optics genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan 365 Optics bekend waren, De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. 365 Optics behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 6. Wanneer een bestelling onverhoopt incompleet is bij aflevering, dient Afnemer dit direct na ontvangst aan 365 Optics te melden. 365 Optics zal dan het ontbrekende gedeelte van de bestelling met gezwinde spoed naleveren.
 7. Wanneer een door 365 Optics geleverde bestelling Producten bevat die niet door Afnemer besteld zijn, dan dient Afnemer dit direct na ontvangst aan 365 Optics te melden. Afnemer kan de verkeerd geleverde artikelen dan retour sturen volgens de door 365 Optics aan Afnemer mee te delen procedure, waarna 365 Optics de eventueel ontbrekende artikelen na zal sturen.
 8. Zodra Afnemer de verkeerd geleverde artikelen in gebruik neemt of doorverkoopt, vervalt het recht deze artikelen te retourneren en zal 365 Optics deze artikelen bij Afnemer in rekening brengen.
 9. Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer. Afnemer is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

Artikel 6 – Betaling en bankgegevens  

 1. Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren of op rekening, op nader op de websites en in mailingen uiteengezette voorwaarden.
 2. 365 Optics heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Afnemer te verlangen.
 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer per bank- giro-incasso of rekening betaalt, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer IBAN: NL90ABNA0498777111  BIC: ABNANL2A van de ABN AMRO Nederland onder vermelding van het factuur- en eventuele klantnummer.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Afnemer aan 365 Optics met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 6. In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt 365 Optics zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
 7. Indien na aanmaning door 365 Optics betaling alsnog uitblijft, heeft 365 Optics bovendien het recht aan de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 8. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  a)      15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b)      10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c)      5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d)      1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 1900.000,00 van de vordering;
  e)      0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de Afnemer heeft 365 Optics het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog betaald heeft. Voornoemd opschortingsrecht heeft 365 Optics eveneens indien hij al voordat de Afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 10. Door de Afnemer gedane betalingen worden door 365 Optics eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Afnemer bij betaling Schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De Afnemer mag de vorderingen van 365 Optics niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de Afnemer heeft.
 12. 365 Optics behoudt zich het recht om een bestelling van een Afnemer, nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat 365 Optics betaling van Afnemer van de factuur op haar rekening heeft bevestigd.
 13. Er worden elektronische facturen verzonden naar het e-mailadres dat Afnemer heeft opgegeven. Voor wijzigingen van het e-mailadres en de wijze van verzending van facturen kan Afnemer contact opnemen met 365 Optics. Voor facturen verzonden per post behoudt 365 Optics zich het recht voor een toeslag te berekenen voor de verzendkosten.
 14. 365 Optics heeft het recht om bij nieuwe aangemelde bedrijven een aanbetaling van 100% te verlangen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. 365 Optics behoudt zich de eigendom van alle aan de Afnemer (af)geleverde en af te leveren Producten tot het tijdstip waarop de Afnemer al zijn betalingsverplichtingen aan 365 Optics heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de Producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. De Afnemer moet de Producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van 365 Optics bewaren.
 4. Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, kan de Afnemer de Producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 5. De Afnemer moet 365 Optics direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal 365 Optics op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien Afnemer handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of 365 Optics een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan 365 Optics en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Afnemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van 365 Optics op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.
 8. De Afnemer kan vorderingen op 365 Optics, uit welke hoofde ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83 lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 – Gebreken, klachttermijnen en garantie

 1. 365 Optics staat er voor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van 365 Optics.
 2. Op alle technische apparaten – ongeacht van welk merk of type – geeft 365 Optics een/twee jaar garantie.
 3. De Afnemer dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt;
  a)      of de juiste zaken zijn geleverd;
  b)      of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen wat is overeengekomen;
  c)      of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 4. Afnemer dient klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan 365 Optics te melden.
 5. Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 6. Rechtsvorderingen en verweren tegen 365 Optics, gegrond op feiten die stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van een jaar na aflevering.
 7. Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
  a)      Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van 365 Optics;
  b)      de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
  c)      365 Optics niet terstond door de Afnemer in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  d)      Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de facturen Schriftelijk te worden ingediend.
 9. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft 365 Optics de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. 365 Optics heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke mededeling aan de Afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de Afnemer:
  a)      in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b)      (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c)      door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d)      onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e)      anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 2. De Afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Privacy  

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
 2. 365 Optics neemt de gegevens van de Afnemer en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. 365 Optics zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. 365 Optics heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de Afnemer Schriftelijk aan 365 Optics heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.

Artikel 11 – Overmacht

 1. De in artikel 5.3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke 365 Optics door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van 365 Optics is sprake, indien 365 Optics na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van 365 Optics als bij derden, van wie 365 Optics de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van 365 Optics ontstaan.
 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Afnemer, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting wat hem reeds geleverd was naar 365 Optics terug te zenden voor rekening en risico van de Afnemer,  indien de Afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen door de Afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende artikelen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. 365 Optics is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. 365 Optics is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de Afnemer lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van 365 Optics, bij de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van 365 Optics is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de artikelen
 2. 365 Optics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de Producten, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk Schriftelijk door 365 Optics zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de artikelen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de Afnemer is voor de verantwoordelijkheid van de Afnemer zelfs indien 365 Optics de Afnemer een advies heeft gegeven over de toepassing.
 3. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan Schriftelijk aan 365 Optics te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van 365 Optics is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 4. 365 Optics is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door 365 Optics op 365optics.com of door haar medewerkers of leveranciers, al dan niet Schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. 365 Optics garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden,
 2. Indien door 365 Optics moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door 365 Optics geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal 365 Optics de betrokken zaak terugnemen. De Afnemer is gehouden zijn medewerking aan de teruggave van de betrokken zaak te verlenen.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de tussen 365 Optics en de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar 365 Optics is gevestigd, zij het dat 365 Optics altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Afnemer is gevestigd.
 4. Indien de Afnemer gevestigd is buiten Nederland, heeft 365 Optics het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Afnemer gevestigd is.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer KVK 68062052.